Privacy Policy

1. TOEPASSINGSGEBIED & CONTACTGEGEVENS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE:


Deze privacyverklaring is van toepassing voor alle vennootschappen die vallen onder de Select HR Groep (hierna genoemd “Select HR”, “wij”, “we”):
 • Ginsenga NV, Transcontinentaalweg 13, 2030 Antwerp
 • Select Human Resources NV, Transcontinentaalweg 13, 2030 Antwerp
 • Select Projects BVBA, Transcontinentaalweg 13, 2030 Antwerp
 • Select Medical NV, Transcontinentaalweg 13, 2030 Antwerp
 • Select Human Resources BV, Graafsebaan 72, 5242 JN Rosmalen
 • Select Engineering BV, Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle aan den Ijssel
 • Human Ventures BVBA; Transcontinentaalweg 13, 2030 Antwerp
 • Fill The Gap BVBA, Transcontinentaalweg 13, 2030 Antwerp
 • Xpertize Luxembourg SARL, 36 Rangwee, L-2412 Luxembourg
 • iStorm IT & New Media Belgium Permanent NV, Transcontinentaalweg 13, 2030 Antwerp
 • Peps Interim BVBA, Rue de la Petite Guirlande 11, 7000 Bergen
 • Peps NV, Transcontinentaalweg 13, 2030 Antwerp
 • Peps International NV, Transcontinentaalweg 13, 2030 Antwerp
U kan Select HR steeds contacteren door een brief te sturen naar één van bovenstaande adressen of rechtstreeks contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Naam: Bart Gagelmans - Adres: Transcontinentaalweg 13, 2030 Antwerpen, België - Mailadres: privacy@selecthr.be

2. ALGEMEEN


De verschillende vennootschappen van de Select HR Groep zijn er zich van bewust dat privacy van groot belang is voor haar uitzendkrachten, werknemers, kandidaat-werknemers, sollicitanten, klanten, leveranciers en andere bezoekers van de website. Omwille van deze reden gaat Select HR in deze privacyverklaring dieper in op de verwerking van uw persoonsgegevens en bevestigen wij dat wij deze steeds zullen behandelen en beveiligen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

3. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN


Select HR verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt om gebruik te maken van onze diensten. Zo zullen wij onder meer persoonsgegevens verkrijgen via onze websites, op onze evenementen en bij sollicitaties. Afhankelijk van de aard van uw vraag of uw activiteiten verwerken we onder andere volgende persoonsgegevens:

Categorieën van persoonsgegevens Wettelijke grondslag Voorziene bewaartermijn

Werving & Selectie

Categorieën van persoonsgegevens
 • Algemene gegevens uit het CV
 • Identificatiegegevens
 • Opleiding en vorming
 • Beroep en betrekking
 • Resultaten van testen en/of assessments
Wettelijke grondslag
 • Toestemming
 • Wettelijke verplichting
 • Contractuele overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

Voorziene bewaartermijn : 3 jaar na laatste Werving & Selectie traject

Loonadministratie

Categorieën van persoonsgegevens:

Algemene gegevens uit het CV

 • Identificatiegegevens
 • Opleiding en vorming
 • Beroep en betrekking
 • Resultaten van testen en/of assessments

Wettelijke grondslag

 • Wettelijke verplichting
 • Contractuele overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

Voorziene bewaartermijn:Wettelijk voorziene termijnen van bewaring

Contractbeheer

Categorieën van persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens
 • Beroep en betrekking
 • Rijksregisternummer / Identificatienummer van de sociale zekerheid

Wettelijke grondslag

 • Wettelijke verplichting
 • Contractuele overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

Voorziene Bewaartermijn : Wettelijk voorziene termijnen van bewaring

Personeelsadministratie

Categorieën van persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens
 • Gegevens betreffende de gezondheid
 • Beroep en betrekking

Wettelijke grondslag:

 • Toestemming
 • Wettelijke verplichting
 • Contractuele overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang

Voorziene bewaartermijn : Wettelijk voorziene termijnen van bewaring

Marketing

Categorieën van persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens

Wettelijke grondslag

 • Toestemming
 • Gerechtvaardigd belang

Voorziene bewaartermijn:Tot 1 jaar na een eventuele opt-out

4. WAARVOOR GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We gebruiken de hierboven omschreven persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Onze content en middelen afstemmen op uw voorkeuren;
 • Onze website presenteren op de wijze die voor u en uw apparaat het meest efficiënt is;
 • Reageren op uw vragen en verzoeken;
 • Aanbieden van werk, vacatures, opdrachten, opleidingsmogelijkheden, loopbaanadvies en andere HR-diensten;
 • Beoordelen van geschiktheid van sollicitanten voor een bepaalde functie of opdracht;
 • Sollicitanten voorstellen aan en in contact brengen met potentiële werkgevers en klanten van Select HR (bv. door het opladen van bepaalde gegevens in personeelsbeheersystemen van klanten);
 • Communiceren over beschikbare vacatures;
 • Tewerkstellen van werknemers en uitzendkrachten;
 • Informeren over producten en/of diensten van Select HR;
 • Beheren van relaties met klanten;
 • Verstrekking aan verwerkers die door Select HR zijn ingeschakeld voor de uitvoering van bepaalde diensten;
 • Beoordelen en verbeteren van onze diensten, onze systemen en onze website;
 • Communiceren over evenementen, aanbiedingen, enquêtes, wedstrijden en onderzoek;
 • Verwerken van persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Alle activiteiten om de continuïteit en de verkoop van de diensten van Select HR te ondersteunen en te bevorderen;
 • Verzenden van advertenties en e-mailberichten in het kader van direct marketing.U kan steeds kiezen om in de toekomst geen verdere marketingberichten meer te ontvangen.

De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van bovenstaande doelen is toegestaan door de Algemene Verordening Gegevensbescherming omwille van volgende redenen:

 • De verwerking kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op Select HR;
 • De verwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Select HR (bv. arbeidsovereenkomst);
 • De verwerking is rechtmatig indien deze noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Select HR, behalve wanneer uw belangen zwaarder wegen dan de belangen van Select HR;
 • In bepaalde gevallen zal Select HR overgaan tot verwerking dankzij uw toestemming voor de hiervoor omschreven doeleinden, voor zover dit in lijn ligt met de relatie tussen u en Select HR.

5. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6. HOE LANG BEWAREN WE PERSOONSGEGEVENS?

Select HR bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken of niet langer dan strikt nodig is om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. De uiteindelijke bewaarperiode zal dus steeds afhangen van de van toepassing zijnde wetgeving en het respectievelijke doel waarvoor uw gegevens verwerkt worden. Hierboven kan u een schematisch overzicht per verwerking raadplegen.

7. DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?
Select HR verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, behoudens indien en voor zover:

 • Dit in uitvoering is van onze overeenkomst;
 • Select HR daartoe op grond van de wetgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, dan wel door een overheidsinstantie of rechtshandhavingsautoriteit wordt verzocht;
 • Dit naar oordeel van Select HR noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom te beschermen, dan wel om een misdrijf te voorkomen en/of de staatsveiligheid of veiligheid van haar werknemers te beschermen.

Om u de beste diensten en/of mogelijkheden aan te bieden, is het soms vereist om uw persoonsgegevens aan een verwerker te verstrekken om bepaalde taken namens ons uit te voeren. Deze verwerkers zullen enkel toegang hebben tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren. Verder mag de verwerker deze gegevens niet gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze gegevens zijn verkregen. Select HR sluit met elke verwerker een verwerkingsovereenkomst af. Hierdoor kan Select HR verzekeren dat elke verwerker het vereiste niveau van gegevensbescherming biedt en enkel gegevens verkrijgt die noodzakelijk zijn om de afgesproken diensten te verstrekken.

8. VERSTUREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS AAN LANDEN BUITEN DE EUROPESE UNIE?

Select HR zal uw persoonsgegevens enkel naar landen buiten de Europese Unie sturen wanneer de Europese Commissie van oordeel is dat daar een voldoende niveau van bescherming wordt geboden en deze landen voorkomen in de lijst van derde landen die de Europese Commissie heeft goedgekeurd. Wanneer dit niet het geval is, zal Select HR erop toezien dat het land of de internationale organisatie de nodige veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

9. COOKIES

Op onze website worden cookies gebruikt overeenkomstig ons cookiebeleid.

10. AANSPRAKELIJKHEID

Select HR kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website, onze diensten en/of de verwerking van uw persoonsgegevens. U stelt ons geheel schadeloos en vrijwaart ons voor alle schade, kosten, uitgaven en verliezen die hier eventueel uit zou voortvloeien. Indien en voor zover Select HR toch op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid voor indirecte schade in elk geval uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is bovendien beperkt tot een bedrag van € 1.000,- per gebeurtenis en € 2.000,- per kalenderjaar. Verder zal onze aansprakelijkheid hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door onze verzekering wordt uitgekeerd.

11. WAT ZIJN UW RECHTEN?

a) Recht op toegang en inzage

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken conform de bepalingen die gelden in de sector.

b) Recht op verbetering,verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U kunt zich niet verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens die wij op basis van de wet van u dienen bij te houden en te verwerken. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

c) Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

d) Recht van gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen en dit conform de bepalingen die gelden in de sector.

e) Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Uitoefening van uw rechten

Voor het uitoefenen van uw rechten kan u ons contacteren per brief of per mail via het mailadres privacy@selecthr.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zijn wij verplicht uw identiteit na te gaan en vragen wij u een kopie van de voorkant van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) zwart. Deze kopie zal onmiddellijk worden vernietigd na verificatie van uw identiteit. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk en zeker binnen de vier weken na uw verzoek. U hebt bovendien het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

12. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Select HR neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan meteen contact op met één van onze kantoren of via privacy@selecthr.be.

13. WIJZIGINGEN

In geval van wijzigingen aan deze privacyverklaring zullen wij dit steeds publiceren op de website van Select HR. Alle wezenlijke wijzigingen zullen door passende kennisgevingen gepubliceerd worden op deze website of via andere communicatiekanalen.